Gæðastarf

Kvikmyndaskólinn leggur áherslu á öflugt umbótamiðað gæðastarf á fræðasviði skólans. Umbótastarfinu er ætlað að hámarka gæði náms, listrænnar og faglegrar kennslu og rannsóknaverkefna með það að markmiði að bjóða nemendum, kennurum og starfsfólki upp á þekkingarsamfélag sem mætir íslenskum gæðakröfum í samræmi við lög um háskóla nr. 63/2008.

Siðareglur Kvikmyndaskóla Íslands

Starfsfólk og nemendur Kvikmyndaskóla Íslands vilja móta samfélag þar sem samskipti og vinnubrögð einkennast af gagnkvæmri virðingu, heilindum, réttlæti og ábyrgð. Markmiðið með siðareglunum er að stuðla að því að hegðun þeirra sem starfa og nema innan skólans uppfylli ítrustu siðferðiskröfur sem gerðar eru innan skólasamfélagsins. Reglurnar eru settar fram í 13 töluliðum. Þær eru leiðarvísir og eiga ekki að skoðast sem tæmandi lýsing á æskilegri hegðun. Ábendingar um brot á siðareglum skal beina til kennara eða einhvers af föstum starfsmönnum skólans, sem kemur þeim til skólaráðs. Skólaráð metur hvort þörf sé á að virkja siðanefnd, samkvæmt starfsreglum.

1. Starfsfólk og nemendur virða þá sem starfa og nema innan skólans sem einstaklinga, koma fram við þá af tillitsemi og gæta trúnaðar gagnvart þeim.

2. Starfsfólk og nemendur koma í veg fyrir að í skólanum viðgangist hvers konar óréttlæti, svo sem einelti, kynferðisleg áreitni eða önnur mismunun, t.d. vegna kynferðis, aldurs, trúar, þjóðernis, kynþáttar, fötlunar, kynhneigðar eða skoðana.

3. Starfsfólk og nemendur virða tjáningarfrelsi háskólasamfélagsins og haga skoðanaskiptum á faglegan, málefnalegan og ábyrgan hátt.

4. Starfsfólk gerir sér ljósa valdastöðu sína í samskiptum við nemendur og gætir þess að misnota hana ekki.

5. Starfsfólk og nemendur standa vörð um heiður skólans og aðhafast ekki neitt það sem kynni að vera til þess fallið að rýra álit samfélagsins á honum.

6. Starfsfólk og nemendur leita þekkingar af heilindum og hlutlægni og leggja áherslu á fagleg og listræn vinnubrögð, gagnrýna og frjóa hugsun og málefnalegan rökstuðning.

7. Starfsfólk og nemendur gæta persónuverndar og standa vörð um hagsmuni þeirra sem taka þátt í vinnu og rannsóknum með þeim.

8. Starfsfólk og nemendur virða akademískt frelsi, vinna ávallt samkvæmt eigin sannfæringu og láta hagsmunatengsl ekki hafa áhrif á vinnu sína. Virðing er borin fyrir margbreytileika kvikmyndalistarinnar, fagmennsku og sjálfstæði í fræðastörfum, rannsóknum og kennslu.

9. Starfsfólk og nemendur virða hugverkaréttindi, eigna sér ekki heiðurinn af hugmyndum annarra og gæta ávallt þeirra heimilda, sem notaðar eru, í samræmi við venjur lista- og þekkingarsamfélagsins.

10. Starfsfólk skólans leitast við að skapa nemendum sínum frjótt og hvetjandi námsumhverfi sem byggist á trausti og virðingu.

11. Nemendur skólans bera ábyrgð á námi sínu og eru heiðarlegir og tillitssamir í samskiptum.

12. Starfsfólk og nemendur sýna ábyrgð gagnvart samfélagi, umhverfi og náttúru í kennslu, rannsóknum og listsköpun.

13. Starfsfólk og nemendur eru virkir þátttakendur í starfi og þróun skólans og líta á það sem skyldu sína að miðla upplýsingum og þekkingu sem getur orðið til þess að bæta starf skólans. Brot á siðareglum getur leitt til brottvikningar úr skóla.

Reglur þessar voru samþykktar af stjórn skólans og háskólayfirfærslunefnd 2.9.2022.

Gæðastefna KVÍ/IFS

Skólinn mætir alþjóðlegum gæðaviðmiðum og leitast við að fylgja kröfum og leiðbeiningum fyrir gæðatryggingu á sviði æðri menntunar í Evrópu, sbr. ESG_2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area).

Gæðastefna Kvikmyndaskólans setur ramma um gæðastarf skólans og mótar það til framtíðar. Stefnan miðar að því að auka gæði háskólastarfsins og tryggir að rannsóknir og prófgráður, sem og að náms- og starfsumhverfi háskólans standist alþjóðleg viðmið og gæðakröfur. Gæðastefnan er vegvísir fyrir skólasamfélagið og stjórnendum, nemendum og öðru starfsfólki skólans ber að taka mið af stefnunni í öllum sínum verkum. Gæðastefnan er hluti af heildarstefnu skólans sem er endurskoðuð reglulega.

MANNAUÐUR

• Skólinn ræður hæfustu einstaklingana í starf í hvert sinn. • Starfsfólk skólans nálgast öll sín verk með stöðugar umbætur í huga til þess að tryggja skilvirkt, frjótt og hvetjandi umhverfi til náms, rannsókna og starfa innan kvikmyndaiðnaðarins. • Skólinn byggir upp fjölbreytt starfsumhverfi sem miðar að því að þar starfi ólíkir einstaklingar, m.a. í anda jafnréttisstefnu skólans.

NÁM OG KENNSLA

• Nám við skólann byggist á skilgreindum námsbrautum sem er hvetjandi, krefjandi, tekst á við áskoranir samtímans, uppfyllir alþjóðlegar gæðakröfur og er vel skipulagt. • Kennarar miða framsetningu og kennsluaðferðir við þarfir nemenda og hvetja þá til listsköpunar og heilinda, þar sem ítrustu kröfum um fagleg vinnubrögð við kennslu er fylgt. • Nemendur njóta menntunar sem gagnast íslensku samfélagi og stenst alþjóðleg viðmið og gæðakröfur. • Kennarar eru virkir í að þróa og uppfæra námið í samræmi við viðmið og kröfur skólans og nemendur taka virkan þátt í þessu ferli. Námsleiðir endurspegla bestu og nýjustu þekkingu á hverjum tíma. Námið samþættir rannsóknir og kennslu á markvissan hátt og leitast við að mæta þeim áskorunum sem uppi eru í samfélaginu á hverjum tíma.

RANNSÓKNIR OG LISTRÆN VIÐMIÐ

• Skólinn stuðlar að því að rannsóknir og listræn viðmið séu í takt við samtímann og þróun kvikmyndalistarinnar til framtíðar. • Skólinn hvetur til að afurðir rannsókna, þar með talin gögn og rannsóknaniðurstöður, séu gerðar aðgengilegar öllum með hjálp upplýsingatækninnar. • Skólinn hvetur til fag- og rannsóknasamstarfs akademískra starfsmanna, bæði hérlendis og erlendis. • Skólinn leitar leiða til þess að akademískt starfsfólk fái notið sín í listrænum verkefnum og rannsóknum og hvetur starfsfólk til samstarfs.

INNVIÐIR

• Háskólinn hefur skýra stefnu um uppbyggingu innviða, sem leiðir til fyrirmyndar aðstöðu til kennslu, listsköpunar og rannsókna. • Innviðir uppfylla lögbundnar skyldur og kröfur og miðast við fyrirmyndar starfshætti. Skýrsla um stjórnsýslueiningar Kvikmyndaskólans felur í sér lýsingu á gæðakerfi skólans, afmörkun verkefna og ábyrgðar, verklagsreglur og leiðbeiningar sem móta starf skólans um nám, kennslu, rannsóknir og aðra helstu þætti í starfsemi hans. Skýrslan skal sæta reglubundinni endurskoðun í samræmi við það markmið skólans að gæðastarf á vettvangi hans sé stöðugt og umbótamiðað. Rektor Kvikmyndaskólans ber ábyrgð á gæðamálum skólans. Lögð er áhersla á að tryggja virka þátttöku nemenda í innra gæðastarfi skólans. Gæðaráð er skipað gæðastjóra, sem er formaður þess, námstjóra, forseta kjarna, skrifstofustjóra, tæknistjóra og einum fulltrúa nemenda sem skipaður er af stjórn nemendafélags. Gæðaráð ber ábyrgð á gæðastjórnun háskólans gagnvart rektor og skal tryggja að skólinn starfi í samræmi við innri og ytri gæðakröfur. Gæðaráð ber ábyrgð á útgáfu skýrslu um stjórnsýslueiningar og stöðugri endurskoðun hennar.

Þessi stefna var samþykkt af stjórn skólans og háskólayfirfærslunefnd 2.9.2022.

Reglur um rannsóknarráð Kvikmyndaskóla Íslands

1. gr. Hlutverk

Hlutverk rannsóknarráðs er skipulag, ráðgjöf, tillögugerð og mat vegna akademískra rannsókna við Kvikmyndaskóla Íslands.

2. gr. Skipun ráðs

Ráðið skal skipað þremur doktorum utan skólans. Tveimur sem tengjast sjónrænum miðlum og einum dr í heimspeki. Fjórði fulltrúinn er frá skólanum og ber hann ábyrgð á skráningu upplýsinga. Stjórn skipar fulltrúa í rannsóknarráð eftir tilnefningum eða umsóknum sem berast. Skipað er í ráðið til fimm ára í senn. Að þeim tíma loknum skal skipunartíma lokið. Ráðsmenn og stjórn geta komist að samkomulagi um 1 – 2 ár til viðbótar í setu, til að halda samfellu meðan nýir ráðsmenn eru fundnir og skipaðir. Hér er um laust skipunarsamband að ræða, þannig að hvor um sig getur rift því með skömmum eða löngum fyrirvara á skipunartíma. Komi til slíks skal reynt að láta það hafa sem minnst áhrif á umbjóðendur sem eru akademiskir starfsmenn og framkvæmdaaðilar rannsókna.

3. gr. Verkefni Rannsóknarráðs

Verkefni rannsóknarráðs er fyrst og fremst fólgið í ráðgjöf og eftirliti.

a. Ráðgjöf við stjórnendur skólans um tilhögun og stefnumótun rannsóknarstarfs.

b. Ráðgjöf við akademíska starfsmenn vegna rannsókna og fræðistarfa þeirra.

c. Ráðgjöf og eftirlit vegna starfsemi rannsóknarstofu skólans.

d. Árlegt mat á árangri rannsóknarstarf og skil á stuttri skýrslu.

Ráðið heldur að lágmarki 2 fundi á ári og fer þá yfir stöðu verkefna. Taki meðlimur rannsóknarráðs að sér störf við rannsóknir, sem eru umfram almenna ráðgjöf, svo sem með beinni ritstjórn, þá skal samið um það sérstaklega.

4. gr. Stjórnsýsluleg staða Rannsóknarráðs

Rannsóknarráð heyrir beint undir stjórn skólans. Fyrir fulltrúa utan skólans er greidd árleg þóknun fyrir setu í Rannsóknarráði Kvikmyndaskóla Íslands og miðar hún við tvo fundi á ári og hóflega lágmarks undirbúningsvinnu fyrir þá. Jafnframt einhver tölvupósts vinna milli funda. Komi til þess að meðlimir taki að sér stærri verkefni tengd ráðinu eru greidd fyrir þau tímalaun, sambærileg við þau sem stundakennarar skólans hafa hverju sinni.

Reglur þessar voru samþykktar af stjórn skólans og háskólayfirfærslunefnd 2.9.2022.